EU: EU-domstolen avvisar WhatsApps talan om ogiltigförklaring av EDPB:s bindande beslut om böter på 225 miljoner euro

EU-domstolen meddelade den 7 december 2022 att den hade meddelat sin dom i mål T-709/21, WhatsApp Ireland mot EDPB, efter WhatsApps överklagande av Europeiska dataskyddsstyrelsens (EDPB) bindande tvistlösningsbeslut, som antogs den 28 juli 2021 och som ledde till att irländska Data Protection Commission (DPC) utfärdade ett bötesbelopp på 225 miljoner euro mot WhatsApp.

EU-domstolen framhöll särskilt att domen i fråga utgör det första avgörandet från EU-domstolen om en ansökan om ogiltigförklaring av ett bindande beslut av EDPB, som antagits på grundval av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Enligt EU-domstolen har domstolen avvisat den talan som WhatsApp väckt med motiveringen att den inte kan tas upp till prövning eftersom den inte är riktad mot en rättsakt som kan ifrågasättas enligt artikel 263 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) och eftersom WhatsApp inte är direkt berörd av det angripna beslutet, i den mening som avses i artikel 263 FEUF. Enligt EU-domstolen kan dock giltigheten av det ifrågasatta beslutet kan prövas av en nationell domstol som prövar en talan mot det efterföljande slutliga beslutet som avslutar förfarandet och som antas på nationell nivå.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.