EU: EU-domstolen avvisar WhatsApps talan om ogiltigförklaring av EDPB:s bindande beslut om böter på 225 miljoner euro

EU-domstolen meddelade den 7 december 2022 att den hade meddelat sin dom i mål T-709/21, WhatsApp Ireland mot EDPB, efter WhatsApps överklagande av Europeiska dataskyddsstyrelsens (EDPB) bindande tvistlösningsbeslut, som antogs den 28 juli 2021 och som ledde till att irländska Data Protection Commission (DPC) utfärdade ett bötesbelopp på 225 miljoner euro mot WhatsApp.

EU-domstolen framhöll särskilt att domen i fråga utgör det första avgörandet från EU-domstolen om en ansökan om ogiltigförklaring av ett bindande beslut av EDPB, som antagits på grundval av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Enligt EU-domstolen har domstolen avvisat den talan som WhatsApp väckt med motiveringen att den inte kan tas upp till prövning eftersom den inte är riktad mot en rättsakt som kan ifrågasättas enligt artikel 263 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) och eftersom WhatsApp inte är direkt berörd av det angripna beslutet, i den mening som avses i artikel 263 FEUF. Enligt EU-domstolen kan dock giltigheten av det ifrågasatta beslutet kan prövas av en nationell domstol som prövar en talan mot det efterföljande slutliga beslutet som avslutar förfarandet och som antas på nationell nivå.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, EU-domstolens dom i mål T-709/21

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.