EU: EDPS har granskat hur olika EU-myndigheter använder Microsoft

Den Europeiska Datatillsynsmannen (“EDPS”) har granskat hur olika EU-myndigheter använder produkter och tjänster från Microsoft.

I rapporten har EDPS bland annat lämnat kritik på licensavtalen mellan EU:s institutioner och Microsoft, innehållet i de personuppgiftsbiträdesavtal som ingåtts, personuppgiftsbehandlingen vid internationella överföringar och risken för olaglig avslöjande av uppgifter, de tekniska åtgärder som kommissionen vidtagit för att hindra att de personuppgifter som genererats av Microsofts produkter och tjänster delats med Microsoft, samt att EU:s institutioner inte är tillräckligt tydliga vad gäller arten, omfattningen och syftena med pågående personuppgiftsbehandling och riskerna för inte kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot de registrerade.

EDPS anser att resultaten och rekommendationerna från granskningen kan vara av intresse för fler än de EU-myndigheter som granskats, särskilt för medlemsstaternas egna offentliga myndigheter.

Ta del av EDPS rapport här.

Vill du lära dig mer om GDPR, molntjänster och informationssäkerhet kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om dataskydd och personlig integritet kan du läsa mer här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.