Danmark: Frederiksbergs kommun bötfälls med 100 000 danska kronor för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har beslutat att polisanmäla Frederiksbergs kommun då kommunen inte har följt kraven på en lämplig säkerhetsnivå i artikel 32 i dataskyddsförordningen (GDPR). Datatilsynet har rekommenderat böter på 100 000 danska kronor.

Den 1 mars 2021 anmälde Frederiksberg kommun ett dataintrång till Datatilsynet. Av anmälan framgick att den kommunala tandvården drivit ett system genom vilket föräldrar kunde få tillgång till sina barns tandvårdsbrev online. Kommunen utvidgade sedan denna tillgång till föräldrar med gemensam vårdnad. Detta ledde till att föräldrarna i flera fall fick tillgång till information om den andra föräldern och barnets adress, trots att den berörda föräldern och barnet hade skyddade personuppgifter.

Enligt Datatilsynet utgjorde detta ett brott mot kommunens skyldighet att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken för de registrerade vilket utgör en överträdelse av artikel 32 GPDR. Mot bakgrund av omständigheterna i ärendet har Datatilsynet därför beslutat att polisanmäla Frederiksberg kommun och rekommenderat böter på 100 000 danska kronor.

Datatilsynet har i sin rekommendation om bötesbeloppet bland annat framhållit överträdelsens art och allvar, samt förordningens krav på att sanktionsavgifter i varje enskilt fall ska vara effektiva, proportionerliga och ha en avskräckande effekt. Enligt Datatilsynet kan tillgången till adresserna få allvarliga konsekvenser för de registrerade, som just haft skyddade personuppgifter för att förhindra att den andra föräldern får kännedom om adressen. Vid beräkningen har Datatilsynet också lagt vikt vid kommunens storlek i förhållande till bland annat folkmängd.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgänglig på danska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.