Böter för underlåtenhet att genomföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd

Den finska tillsynsmyndigheten har beslutat att vattenförsörjnings- och vattenförvaltningsföretaget Kymen Vesi Oy ska betala böter på 16 000 euro då företaget underlåtit att genomföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd och då de inte uppfyllt kraven på Privacy by Design och Privacy by Default.

Kagomålet till tillsynsmyndigheten kom från en privatperson och gällde fråga om behandling av anställdas lokaliseringsdata vid användning av Kymen Vesis fordon. Kymen Vesi använde lokaliseringsdata för att övervaka de anställdas arbetstid.

När det gäller Privacy by Design och Privacy by Default anser tillsynsmyndigheten att Kymen Vesi inte lyckats med att integrera nödvändiga skyddsåtgärder för att uppfylla kraven i GDPR, eftersom företaget inte genomfört en konsekvensbedömning avseende dataskydd innan den berörda behandlingen faktiskt påbörjats.

Tillsynsmyndigheten betonade i sitt beslut att en personuppgiftsansvarig måste genomföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd när behandlingen sannolikt resulterar i hög risk för de registrerades rättigheter och friheter. Kymen Vesi borde således ha genomfört en konsekvensbedömning avseende dataskydd eftersom behandlingen av lokaliseringsdata rörde registrerade personer i en utsatt position (anställda) och då uppgifterna användes för systematisk övervakning av registrerade. Med hänvisning till kriterielistan i WP29-riktlinjer för konsekvensbedömning avseende dataskydd och vid fastställande av om en behandling sannolikt kommer att leda till hög risk, uppfyllde den behandling som utförts av Kymen Vesi tre av kriterierna (bearbetning av lokaliseringsdata, registrerade personer i sårbar position och systematisk övervakning av registrerade) när det vanligtvis redan krävs en konsekvensbedömning avseende dataskydd när två av kriterierna är uppfyllda.

Det finns i dagsläget ingen information om huruvida Kymen Vesi kommer att överklaga beslutet.

Ta del av den finska tillsynsmyndighetens beslut här.

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig med att genomföra, revidera och granska konsekvensbedömningar avseende dataskydd som lever upp till kraven i dataskyddsförordningen. Du är välkommen att höra av dig till oss för råd om vad du behöver göra för att säkerställa efterlevnaden av dataskyddsförordningen.

– Sebastian Berg, , 070 403 03 53

Söker du en expert inom IT, teknik och digitalisering?